© 2001-2018

PYRLANDIA BOOGIE

ANNA BENETURSKA

webmaster Marcin Michalak

SMS (Safety Management System) - system zarządzania bezpieczeństwem

System ten oparty jest na proaktywnej formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganiu wypadkom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz. Takie wszechstronne i interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych umożliwia skuteczne i efektywne zapobieganie wypadkom lotniczym. Celem SMS jest zapewnienie bezpieczeństwo, rozumianego jako stan, w którym ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub mieniu jest zredukowane do akceptowalnego poziomu, znajduje się poniżej takiego poziomu i jest utrzymywane na takim akceptowalnym poziomie lub poniżej niego poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

SMS - systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniające niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę oraz procedury.

Anonimowy system raportowania

Polityka bezpieczeństwa Pyrlandia Boogie

Ostrów Wielkopolski 12.11.2016 r.  

                                                                       

W Firmie Pyrlandia Boogie bezpieczeństwo jest zawsze sprawą podstawową i musi być zawsze stawiane ponad celem działalności gospodarczej jakim jest osiąganie zysków finansowych. Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich operacji i usług wykonywanych w ramach działalności Pyrlandia Boogie.

 

Oświadczam, że zapewnię odpowiednie środki w postaci zasobów ludzkich i środków finansowych dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

 

Zachęcamy cały personel etatowy Pyrlandia Boogie oraz jego pilotów, a także  partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili. Wewnętrzny system zgłaszania zdarzeń, który funkcjonuje w Pyrlandia Boogie jest systemem otwartym  i ma zachęcać  do swobodnego i szczerego zgłaszania wszelkich zdarzeń i zagrożeń, zgodnie z zasadami just culture.

 

Pyrlandia Boogie dąży do  zapewnienia:

    •środowiska wolnego od wypadków,

    •skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłych ulepszeń,

    •pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, które dotyczą jego działalności i obejmują Part-FCL,

    •zaangażowania w obniżenie ryzyk, do możliwie niskiego poziomu.

 

Te cele mają przynieść korzyści Pyrlandia Boogie, jego pracownikom i klientom. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za realizację tych celów. Bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.

                                                                                   

                                                                               Kierownik Odpowiedzialny

                                                                                     Anna Beneturska

Formularz wewnętrznego raportu służy do zgłaszania wszelkich zdarzeń:

 

(a) zaistniałych podczas eksploatacji statku powietrznego w czasie lotu oraz obsługi (zgłaszanie reaktywne – zgłoszenie zdarzenia, które nastąpiło),

(b) zidentyfikowanych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji (zgłaszanie proaktywne),

(c) przewidywanych groźnych zdarzeń (zgłaszanie przewidujące – próba przewidzenia, co może się zdarzyć w przyszłości).

 

Wewnętrzny system dobrowolnego zgłaszania zdarzeń jest ukierunkowany na wykorzystywanie dostarczanych informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a nie ustalenia winy, jeśli zostały popełnione rzeczywiste błędy lub pomyłki.

 

Każdy członek personelu może składać wewnętrzny raport anonimowo lub z podaniem swoich danych osobowych. Osoba składająca wewnętrzny raport ma zapewnioną ochronę tożsamości.

 
X
Password:
Wrong password.